Imię i Nazwisko

Adres Klienta (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy

Telefon Kontaktowy

Adres Agencji, w której dokonano płatności

Dane odbiorcy płatności (imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres)

numer rachunku bankowego odbiorcy

Data dokonania płatności

kwota płatności

Opis zdarzenia:

Załączniki (potwierdzenie dokonanej wpłaty)

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

Formularz Reklamacyjny dla Klientów INTAX

UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE LUB PRZYGOTUJ
WEDŁUG PONIŻSZEGO WZORU I

WYŚLIJ NA ADRES INTAX UL. SOŁTYSOWSKA 12B/LU4,
31-589 KRAKÓW LUB REKLAMACJE@INTAX.PL

 

 

 

REGULAMIN PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH

 

WAŻNE! Każda Agencja Intax może Ci udostępnić regulamin przekazów pieniężnych. Regulamin jest też wywieszony w widocznym i umożliwiającym zapoznanie się z nim miejscu.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami : Centrala Intax 530 000 932, mail: kontakt@intax.pl

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2023r.

Informacje ogólne

  • Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz warunki i zasady świadczenia usługi pośrednictwa transferu środków pieniężnych działająca na podstawie umowy pomiędzy INTAX CREDIT sp. z o.o. (KRS: 0000321425) a Agentem, dane agencji prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Michalik Krzysztof Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7971006842.

§1 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

INTAX – Intax Credit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sołtysowska 12B/LU4, 31-589 Kraków, NIP: 6751402305, KRS:0000321425.
Agent – podmiot inny niż osoba fizyczna, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wpisana do rejestru KNF jako Agent Intax.
Dowód wpłaty – dokument zawierający dane Płatności (w tym: Unikalny Identyfikator, dane Klienta, dane Odbiorcy oraz tytuł i kwotę Płatności), na podstawie którego wykonywana jest Płatność;
Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia w godz. od 6:00 do 15:00, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
Kasjer – pracownik Agenta obsługujący Klientów w Agencji za którego Agent ponosi odpowiedzialność;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, zlecająca Płatność w Agencji, zwany też Płatnikiem;
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego;
Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;
Opłata – wynagrodzenie z tytułu realizacji Usługi przekazu pieniężnego;
Płatność – zainicjowana przez Klienta w Agencji, wpłata środków pieniężnych na rachunek płatniczy Odbiorcy;
Reklamacja – oznacza każde zgłoszenie Klienta do Agenta lub Intax, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług płatniczych świadczonych na rzecz Klienta;
Unikatowy Identyfikator – numer rachunku płatniczego Odbiorcy lub kod kreskowy Odbiorcy podany na Dowodzie wpłat lub unikalny identyfikator nadany w systemie Intax.
Usługa – usługa przekazu pieniężnego w rozumieniu postanowień Ustawy, świadczona bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla Klienta, polegająca na transferze do Odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od Klienta;
Ustawa – ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 z późniejszymi zmianami).

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Intax świadczy usługę przekazu pieniężnego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 873 z późn. zm.) na podstawie zezwolenia KNF z dnia 12 lipca 2018 r. Intax jest wpisany do rejestru usług płatniczych w KNF.
2.     INTAX świadczy Usługę za pomocą Agentów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorcy na podstawie zawartych umów są Agentami INTAX w zakresie: (1) przyjmowania Płatności, (2) rejestracji Płatności w systemie informatycznym oraz (3) pobierania Opłat.
3.     Lista placówek  wraz z adresami są dostępne na stronie KNF https://e-rup.knf.gov.pl/  4.     Wszyscy Agenci podlegają wpisowi do rejestru usług płatniczych.

§3 USŁUGA PRZEKAZU PIENIĘŻNEGO

1.     Usługa przekazu pieniężnego oznacza usługę płatniczą świadczoną bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla Klienta, polegającą na transferze do Odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od Klienta.
2.     Zlecenie Usługi należy zaliczyć do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Klient wyraża zgodę na wykonanie Usługi poprzez przekazanie Kasjerowi płatności w gotówce. W przypadku Agencji, w których płatności dokonywane są za pośrednictwem kart płatniczych, Klient wyraża zgodę na dokonanie transakcji z użyciem takiego instrumentu w sposób określony w umowie z wydawcą karty płatniczej.
3.     Do wykonania Usługi niezbędne jest przekazanie przez Klienta Kasjerowi prawidłowo wypełnionego Dowodu wpłaty lub zlecenia płatniczego. Za prawidłowość wypełnienia Dowodu wpłaty/ zlecenia płatniczego odpowiedzialny jest Klient.
4.     Płatność może zostać przyjęta do realizacji przez Kasjera po podaniu przez Klienta następujących danych: danych Odbiorcy (Unikatowy Identyfikator, nazwa), danych Klienta, tytułu Płatności oraz kwoty.
5.     Odbiorca identyfikowany jest wyłącznie na podstawie Unikatowego Identyfikatora wpłaty znajdującego się na Dowodzie wpłaty.
6.     Agent, Kasjer działając w imieniu Intax ma ustawowy obowiązek identyfikacji Klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dokumentu zawierające aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru (CEIDG lub KRS), który wynika z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz.723) oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.
7.    Intax przechowuje zebrane dane przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.
8.     Płatności przyjmowane są wyłącznie w walucie polskiej (polski złoty).
9.   Płatności realizowane są w formie gotówkowej.10.    W wybranych Agencjach dopuszczalne jest korzystanie z kart płatniczych w celu sfinansowania Płatności.
11.   Po przyjęciu do realizacji Płatności Kasjer potwierdza Klientowi ten fakt przez wręczenie mu potwierdzenia generowanego z systemu informatycznego Intax (paragon) Paragon zawiera: Dane klienta, dane odbiorcy, kwotę, prowizję pobraną od Klienta, datę oraz godzinę przyjęcia płatności w systemie, unikalny identyfikator płatności, dane Agenta (numer, adres)
12.   Potwierdzenie generowane z systemu informatycznego Intax stanowi dowód dokonania Płatności i służy do rozpatrzenia Reklamacji.
13.   Wraz z przyjęciem Usługi Agent Intax zobowiązuje się do przekazania Płatności wskazanemu Odbiorcy.
14.   Maksymalny czas realizacji Płatności (doprowadzenie do uznania rachunku płatniczego odbiorcy) to 2 dni robocze licząc od daty otrzymania, z zastrzeżeniem punktu następnego, chyba że przepis prawa wymaga krótszego terminu lub w Agencji jest wywieszona informacja o wcześniejszym zakończeniu dnia roboczego (Agent może wprowadzić ‘moment zamknięcia dnia roboczego’ przez wskazanie określonej godziny dla przyjmowania przekazów w danym dniu, co oznacza, że przekazy przyjęte po tym momencie będą uznawane, jakby zostały przyjęte następnego dnia. Informacja o zamknięciu dnia powinna być umieszczona w widocznym i czytelnym dla Klienta miejscu)
15.   Czas realizacji Płatności zleconych w dni inne niż Dni Robocze rozpoczyna się od najbliższego Dnia Roboczego po przyjęciu płatności.
16. Klient przy zlecaniu płatności powinien uwzględnić czas realizacji przekazu. Zlecając płatność akceptuje czas wykonania usługi. 
17.   Klient zobowiązany jest do przeliczenia wydanej przez Kasjera reszty. Po odejściu od kasy Reklamacje nie będą uwzględniane.18.   Bezpośrednio przed okienkiem kasowym może znajdować się tylko jedna osoba.

§4 OPŁATY

1.     Opłata naliczana jest za realizację każdej Płatności.
2.     Aktualna tabela Opłat i prowizji znajduje się w Agencji.
3. Agencja może odstąpić od pobierania prowizji od Klienta, jednak nie zwalnia jej to z kosztów ponoszonych za realizację przekazu wg. umowy zawartej z Intax.

§5 REKLAMACJE

1.     Agent umieszcza regulamin w miejscu widocznym i czytelnym dla Klienta na etapie zawierania umowy przekazu pieniężnego.
2.     Regulamin rozpatrywania Reklamacji określa w szczególności: (1) miejsce i formę złożenia Reklamacji; (2) zakres danych kontaktowych niezbędnych do złożenia Reklamacji; (3) termin rozpatrzenia Reklamacji oraz (4) formę powiadomienia o rozpatrzeniu Reklamacji.
3.     Intax umożliwia złożenie Klientowi Reklamacji w sposób niepowodujący utrudnień.
4.     Agent otrzymujący reklamacje jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Intax. Proces rozpatrywania Reklamacji rozpoczyna się z chwilą jej otrzymania przez Intax i zostaje podjęty niezwłocznie po jej otrzymaniu.
5.     Reklamacje rozpatrywane przez Intax będą w sposób rzetelny, obiektywny, wnikliwy, terminowy, na zasadach opisanych w Regulaminie oraz z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązujących i dobrych obyczajów.
6. Reklamację można składać pisemnie w Agencji lub przez wysłanie pisma na adres INTAX sp. z o.o. ul. Sołtysowska 12B/LU4, 31-589 Kraków (z dopiskiem reklamacja) lub na adres mailowy kontakt@intax.pl . Reklamacja powinna zawierać: opis zdarzenia, potwierdzenie dokonania wpłaty generowane z systemu Intax, dane osoby zgłaszającej, dane kontaktowe, powód reklamacji, datę złożenia reklamacji, określenie żądania Klienta.
7.   Do Reklamacji należy dołączyć potwierdzenie wpłaty generowane z systemu Intax. Zgłoszenia bez kopii potwierdzenia wpłaty generowanego z systemu informatycznego Intax zostaną sprawdzone pod kątem zarejestrowania operacji w systemie, jednak nie będą rozpatrywane w przypadku, gdy operacja nie widnieje w systemie Intax.
8.   Reklamacje niezawierające danych, o których mowa powyżej, i nie pozwalające na prawidłowe i rzetelne rozpatrzenie Reklamacji zostaną odrzucone. O odrzuceniu Reklamacji, Intax lub Agent informuje Klienta pod warunkiem przekazania prawidłowych danych korespondencyjnych, pozwalających na kontakt z Klientem.
9.   Reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie usług płatniczych świadczonych przez Agenta Intax na rzecz Klienta.
10.   Na żądanie Klienta Agent/Intax potwierdza fakt złożenia przez niego Reklamacji w sposób uzgodniony z Klientem.
11.   Klient może złożyć Reklamację samodzielnie lub poprzez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem. W takim wypadku pełnomocnik zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa.
12.   Złożenie przez Klienta reklamacji na usługi płatnicze świadczone przez Agencję Intax powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu informacji przez Klienta o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi.
13.   Zgłoszona reklamacja zostanie rozpoznana niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty jej otrzymania zgodnie z wymogami, o których mowa w punktach 6-9.
14.   Udzielenie odpowiedzi na Reklamację następuje w formie pisemnej lub mailowej, na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym bądź innej uzgodnionej z Klientem.
15.   W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie Agent/Intax:a)     wyjaśni przyczyny braku możliwości dotrzymania 30 dniowego terminu wraz ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone,b)    określi i wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 35 roboczych od dnia otrzymania Reklamacji.
16.   Do zachowania terminu rozpatrzenia reklamacji wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
17.   W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji lub rozpatrzenia Reklamacji niezgodnie ze stanowiskiem Klienta, Klient może złożyć odwołanie od decyzji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację.
18.   Odpowiedź na odwołanie Klienta, jest decyzją ostateczną w ramach postępowania Reklamacyjnego
19.   Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w przypadku sporu z Intax/Agencją Klient może:a)     zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji,b)    zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta; organem właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,c)     wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego z zastrzeżeniem przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,d)    przedstawić propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego,e)    wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.20. Złożenie Reklamacji przez Klienta jest bezpłatne.

§6 ZWROTY I ROSZCZENIA

1.     Agent oraz Intax odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w Ustawie oraz za terminowe wykonanie Usługi.
2.     Agent oraz Intax odpowiada wyłącznie za straty rzeczywiście poniesione w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
3.     W sytuacji, gdy Klient nie powiadomi Agenta lub Intax o nienależycie wykonanej Usłudze w terminie 13 (trzynastu) miesięcy od dnia ich dokonania lub dnia, w którym miały być dokonane, roszczenia Klienta wobec Agenta lub wobec Intax wynikające z tego tytułu wygasają.
4.     W przypadku niewykonania Usługi z tytułu rażącego zaniedbania Kasjera lub Agenta, Agent zobowiązany jest, po otrzymaniu i uznaniu reklamacji, zwrócić niezwłocznie równowartość dokonanej Płatności wraz z odsetkami ustawowymi za czas od dokonania wpłaty do chwili otrzymania zwrotu tej kwoty. Agent może zwolnić się z powyższego obowiązku przekazując Odbiorcy ponownie Płatność, której nie otrzymał, zgodnie z pierwotnym zleceniem wraz z odsetkami ustawowymi.
5.     Agent ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody w przypadku nienależytego wykonania lub nie wykonania Usługi.
6.     Agent nie odpowiada za skutki braku realizacji Płatności w związku z otrzymaniem błędnych danych na Dowodzie wpłaty, ponieważ na powyższe okoliczności nie ma wpływu.
7.     Jeżeli podany Unikatowy Identyfikator jest nieprawidłowy, Agent nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku realizacji Płatności, jest jednak obowiązany podjąć działania w celu odzyskania kwoty Płatności. Agent nie odpowiada, jeżeli na skutek powyższych okoliczności termin zapłaty nie został dochowany a Płatność dotarła do osoby, która nie jest właściwym Odbiorcą lub została zdeponowana przez Agenta na koncie technicznym na skutek jej zwrotu.
8.    W przypadku zwrócenia przez bank Odbiorcy Płatności (ze względu na nieprawidłowe dane Odbiorcy lub z jakichkolwiek innych powodów) Agent poinformuje Nadawcę listem poleconym o zwrocie (pod warunkiem posiadania danych adresowych Nadawcy) lub telefonicznie w przypadku posiadania numeru telefonu lub osobiście, w innym wypadku środki przechowywane są przez Agenta do czasu zwrócenia się po te środki przez uprawnioną osobę. Po zgłoszeniu się Nadawcy do Agencji i okazaniu oryginalnego potwierdzenia Dowodu wpłaty Agent dokona zwrotu kwoty Płatności. Nadawca zostanie obciążony kosztami obsługi zwrotu.
9.   Zgodnie z Ustawą istnieje prawo wniesienia do KNF skargi na działalność Agenta lub Intax w zakresie świadczonych Usług przekazu pieniężnego.

§7 ODMOWA PRZYJĘCIA TRANSAKCJI

1. Agent zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przekazu pieniężnego w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w Ustawie, problemów technicznych, ograniczeń kwotowych dla usługi płatniczej oraz odmowy Wpłaty w przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Płatnika bądź braku środków pieniężnych od Klienta na realizację zlecenia wpłaty.
2. Agent ani Intax nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie lub nienależne wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu będące wynikiem Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej realizacja usług płatniczych zostanie zawieszona na okres równy okresowi występowania Siły Wyższej.

§8 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.1. Administratorem zbioru Państwa danych osobowych jest Agent działający na podstawie umowy z INTAX CREDIT sp. z o. o. (KRS: 0000321425).
2. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Wypełniamy w ten sposób:·  zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),·  obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO),·  zadania służące interesowi publicznemu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
3 Dane osobowe  są umieszczane  w treści przelewów przez Agencję działającą na podstawie umowy jako Agencja INTAX. Usługa INTAX polega na  realizacji przelewu z rachunku przydzielonego Agencji na rachunek beneficjenta płatności masowych. INTAX jest odbiorcą danych, dane osobowe są przetwarzane przez mBank, INTAX CREDIT sp. z o. o. (KRS: 0000321425).  oraz Intax Group sp. z o.o. (KRS: 0000234270) w celu wykonywania usług płatniczych w ramach realizacji umów przekazu pieniężnego zawartych z Klientem i rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji. Państwa dane mogą być ponadto przetwarzane do takich celów, jak m.in.: analiza ryzyka transakcji, ewidencja transakcji, weryfikacja tożsamości Klientów i osób ich reprezentujących.
4.     Intax oraz Agent jako instytucja obowiązana zobowiązani są do wykonywania obowiązków prawnych wynikających np. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy o usługach płatniczych, Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Ustawie o rachunkowości, ustawodawstwu podatkowemu oraz wymogom nałożonym przez instytucje, takie jak: Komisję Nadzoru Finansowego. Ponadto jesteśmy zobowiązani do przeciwdziałania przestępstwom, w tym praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W razie konieczności  będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji obowiązków nakładanych powyższe regulacje.
5.     Ponadto istotne jest, że:·  przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Agenta oraz Intax (art. 6 ust. 1 lit f RODO),·  przetwarzamy dane na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach.Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Agencie oraz Intax obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.Mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Intax lub Agenta, audytorzy, doradcy prawni i podatkowi, podmioty archiwizujące dokumentację, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Biuro Informacji Kredytowej S.A., uczestnicy systemów płatności i inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.Agent oraz Intax nie narusza przepisów prawa w przypadku przekazania Państwa danych Odbiorcom Płatności, sądom, prokuratorom, komornikom lub innym upoważnionym instytucjom.
7. Dane są przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.
8. Agent ani Intax nie wykorzystuje danych w celach marketingowych jak i również nie przekazuje ich do państwa trzeciego (tj. nienależącego do EOG).

Klient ma prawo: 

·  cofnąć w każdej chwili udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;· 
żądać dostępu do swoich danych osobowych, w tym: żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie oraz usunięcia;· 
być poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych,·  wnieść skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,· 
wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych przez Agenta lub Intax w przypadkach określonych przez RODO,·  z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Intax lub Agent przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO).
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz są one niezbędne do zawarcia i realizacji umowy a także rozpatrzenia zgłoszonej przez Państwa reklamacji.
Zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy zobowiązani do zidentyfikowania Klienta oraz do zebrania i zapisania danych. Jeśli Klient nie udostępni  niezbędnych informacji i dokumentów Agent nie będzie mógł zawrzeć ani realizować umowy.

§ 9 DANE KONTAKTOWE

1. W przypadku sporu pomiędzy Klientem a Agentem, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo i rzeczowo oznaczony na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Dane kontaktowe Intax:
a)     adres siedziby: INTAX ul. Sołtysowska 12B/LU4, 31-589 Kraków
b) adres email: kontakt@intax.pl

 

 

 

 

 

INTAX - OGÓLNOPOLSKA
SIEĆ PUNKTÓW OPŁAT

reklamacje - wsparcie - ochrona danych - informacje o usługach

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Zasady Ładu Korporacyjnego

Regulamin usługi przekazu pieniężnego

Klauzula RODO

Polityka prywatności

Dane rejestrowe

Grupa Intax
ul. Sołtysowska12b/lu4, Kraków 31 - 589
Tel.
+48500063866
Fax. 12 384 89 96
E-mail:
kontakt@intax.pl

Współpraca

   +48531529138

  wspolpraca@intax.pl

  ul. Sołtysowska 12B, Kraków

O nas

W Sieci Punktów Intax , priorytetem jest dla nie tylko wysoka jakość obsługi Klienta, ale także Twój pełen komfort i bezpieczeństwo.

Nasze usługi opierają się na najnowszych technologiach, co gwarantuje nie tylko wygodę, ale także bezpieczeństwo Twoich transakcji.

Nasz zespół jest nieustannie szkolony i doskonalony, aby sprostać Twoim potrzebom i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Twój komfort i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze.

Usługi

Intax 2023r.
Wszelkie prawa zastrzeżone.